Foreword by the Prime Minister and Chairman of ECERDC

pm-photo

Sumber: Laporan Tahunan  Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) 2016

Selaku Pengerusi Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC), saya dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ECERDC bagi tahun berakhir 31 Disember 2016.

Tahun 2016 merupakan satu lagi tahun yang amat bermakna buat ECERDC dan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), di mana ia dapat disifatkan sebagai “Tahun Penyampaian” atau “Year of Delivery” dari segi kejayaan pelaksanaan projek-projek berteraskan rakyat yang telah berjaya memberi manfaat dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka.

Seiring dengan tema “Transformasi Berterusan, Rakyat Sejahtera”, ECERDC terus mengukuhkan peranannya sebagai peneraju transformasi sosioekonomi di ECER, yang berjaya direalisasikan  melalui pendekatan ekonomi modal dan ekonomi  berteraskan rakyat yang holistik, komprehensif dan inklusif.

Pencapaian yang telah dicatatkan oleh ECERDC setakat ini amatlah membanggakan; malah, transformasi ECER kini sedang berkembang lebih pantas daripada jangkaan. Ini dapat dilihat dari segi peningkatan jumlah pelaburan di ECER serta pewujudan peluang-peluang pekerjaan dan keusahawanan baru yang berjaya meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup rakyat, meskipun negara berdepan dengan pelbagai cabaran akibat kelembapan ekonomi global.

Sejajar dengan kedudukannya sebagai Gerbang Pelaburan ke Asia Pasifik, ECER telah berjaya menarik pelaburan swasta berjumlah RM13.5 bilion pada tahun 2016, iaitu melebihi sasaran awal RM12 bilion yang telah ditetapkan bagi tahun
2016. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pelaburan yang ditarik masuk ke Wilayah ini sejak tahun 2007
sehingga penghujung tahun 2016 mencecah RM101 bilion, daripada jumlah sasaran pelaburan sebanyak
RM110 bilion menjelang tahun 2020.

Lebih membanggakan, 51% daripada keseluruhan pelaburan di ECER adalah pelaburan langsung domestik (DDI), termasuk pelaburan bernilai RM15 bilion daripada syarikat-syarikat Bumiputera yang telah menerima insentif ECERDC dan/atau Dana Mudahcara TERAJU@ECER, yang mewakili 19% pelaburan yang diluluskan di ECER. Ini adalah petanda baik bahawa objektif teras Pelan Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera mampu dicapai seperti sasaran.

Taman-taman industri di ECER terus berjaya menarik minat pelabur dari dalam dan luar negara dengan pelaburan berjumlah RM29.8 bilion, yang mana RM18.1 bilion adalah pelaburan di Taman Industri Kuantan Malaysia-China (MCKIP).

Pelaburan swasta yang ditarik masuk berserta program pembangunan modal insan yang dilaksanakan dijangka akan mewujudkan kira-kira 130,000 peluang pekerjaan untuk rakyat dan melahirkan 23,000 usahawan yang majoritinya adalah daripada golongan isi rumah 40 peratus terbawah (B40). Usahawan-usahawan ini pula telah menjana 28,000 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, sekaligus menyumbang kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Usaha-usaha penarikan pelaburan yang dijalankan oleh ECERDC turut disokong oleh inisiatif-inisiatif pembangunan modal insan yang telah berjaya mentransformasi kehidupan lebih 61,000 rakyat tempatan di peringkat akar umbi, di mana 97%
daripada mereka adalah daripada kumpulan B40.

Program-program tersebut antara lain merangkumi program Latihan Akademik empower ECER yang telah berjaya meningkatkan pencapaian akademik 41,000 pelajar dari keluarga miskin, program Latihan Kemahiran dan Keusahawanan
empower ECER dan program pembangunan usahawan entrepreneur ECER yang telah berjaya memberi kemahiran dan meningkatkan pendapatan serta taraf hidup 19,000 peserta, yang majoritinya adalah golongan dewasa yang kurang bernasib baik.

Dalam kita mengorak langkah ke hadapan, Kerajaan Persekutuan akan terus memastikan agar penyediaan infrastruktur infra rakyat, termasuklah penambahbaikan jaringan sistem pengangkutan bagi merancakkan momentum kemasukan pelaburan asing dan domestik ke ECER, akan terus dilaksanakan demi manfaat warga tempatan.

Antara projek utama yang bakal menjadi pengubah strategi atau “game changer” bagi ECER ialah projek peluasan Pelabuhan Kuantan yang berperanan sebagai gerbang ke rantau Asia Pasifik, dan Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) sepanjang 600km yang akan meningkatkan lagi kesalinghubungan dan merangsang pelaburan swasta di Wilayah ini.

Penekanan akan diberikan ke atas semua projek dan inisiatif yang telah dirancangkan agar seluruh warga ECER, sama ada di kawasan bandar atau pedalaman, dapat menikmati manfaat dan kesejahteraan yang merupakan hasil daripada transformasi berterusan Wilayah ini.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan dan kakitangan ECERDC yang telah banyak menyumbangkan tenaga dan kepakaran mereka dalam menjayakan agenda pembangunan ECER.

Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Kerajaan-kerajaan Negeri ECER, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Menteri-menteri Besar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor, dan agensi-agensi pelaksana atas segala sokongan dan kerjasama yang telah diberikan dalam memastikan kejayaan pelaksanaan projek-projek ECER di negeri masing-masing.

Dengan komitmen tinggi semua pihak yang terlibat, saya yakin bahawa wawasan ECER untuk menjadi sebuah Wilayah maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 akan berjaya dicapai, demi kesejahteraan rakyat.